• Privacyverklaring

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in oktober 2020.

   

  Bij Huisartsenpraktijk DOC5 respecteren wij uw recht op privacy en hechten wij groot belang aan het zorgvuldig verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens.

   

  Wat is de wet AVG, WGBO en de Autoriteit Persoonsgegevens?

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de persoonsgegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy. Een organisatie legt verantwoording af betreffende privacy aan deze toezichthouder.

   

  Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   

  Welke plichten en/of kernwaarden hanteren wij?

  Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de privacywetgeving gesteld zijn. Dat betekent onder andere dat wij:

  • via deze privacyverklaring u zo goed mogelijk willen informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken; 
  • er nauw op letten dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat nodig is voor legitieme doeleinden; 
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
  • uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 
  • geen persoonsgegevens uit handen geven voor marketingdoeleinden en alleen  commerciële e-mails sturen met uw uitdrukkelijke toestemming;
  • via deze privacyverklaring u zo goed mogelijk willen informeren over uw wettelijke rechten en hoe u deze kunt uitoefenen bij ons.  

  Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  Afhankelijk van de door ons aangeboden (online) diensten kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden voor onderstaande doeleinden. Tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

  • Het verlenen van zorg waarvoor een dossier met uw persoonsgegevens wordt aangemaakt;
  • het identificeren van en communiceren met u;
  • (het verbeteren en beveiligen van) onze dienstverlening, beheer en beleid;
  • het opleiden van onze medewerkers;
  • ter ondersteuning van (wetenschappelijk)onderzoek;
  • het verwerken en uitvoeren van uw betalingen;
  • het verlenen van toegang tot onze website, het gebruik ervan en de dienstverlening die hieruit komt;
  • het beheren van uw patiëntportaal online en de dienstverlening die hieruit komt (afspraken maken, medicijnen bestellen, e-consult). 

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden enkel op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • het uitvoeren van de overeenkomst om onze dienstverlening uit te voeren;
  • het nakomen van een wettelijke verplichting voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • ter bescherming van vitale belangen;
  • ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang.

  Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

  Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor bovenstaande doeleinden en wettelijke grondslagen via:

  1. (online) formulieren waarbij persoonsgegevens rechtstreeks door u worden opgegeven;
  2. onze dienstverlening waarbij wij uw persoonsgegevens (o.a. medische gegevens) registreren;
  3. cookies voor onze website waarbij u toestemming geeft dat wij deze opslaan (zie ‘Cookiegebruik’ aan het eind van deze privacyverklaring voor meer informatie);
  4. andere zorgverleners (o.a. ziekenhuis en apotheek) waarvoor u toestemming geeft om uw medische gegevens zowel elektronisch als schriftelijk uit te wisselen. 

  Verzamelen wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?

  Wij verzamelen ook persoonsgegevens van onze patiënten die jonger zijn dan 16 jaar wanneer de gezaghebbende ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) hiervoor toestemming hebben gegeven. Bovengenoemde doeleinden en grondslagen zijn hierbij ook van toepassing.

   

  NB. Onze website en online diensten hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Helaas kunnen wij niet controleren of onze websitebezoekers jonger zijn dan 16 jaar. Als u de indruk heeft dat wij zonder toestemming persoonsgegevens verwerken over iemand jonger dan 16 jaar, verzoeken wij u dit kenbaar te maken via ons online contactformulier en/of via onze assistent aan de balie.

   

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Afhankelijk van welke (online) diensten u gebruikt kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken voor bovenstaande doeleinden en wettelijke grondslagen:

  • uw naam, adres, postcode, woonplaats en -land;
  • uw geboortedatum en geslacht;
  • uw Burgerservicenummer (BSN);
  • uw nationaliteit;
  • uw contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres);
  • uw verzekeringsgegevens;
  • uw betalingsgegevens; 
  • uw handtekening; 
  • uw medische gegevens en uw patiëntnummer;
  • uw geloof indien deze gevolgen heeft voor medische handelingen;
  • naam van uw zorgverleners en/of apotheek;
  • uw afspraken (datum, tijdstip, no show);
  • uw woonverband;
  • beeld- en/of geluidopnamen van u (uitsluitend met uw toestemming voor opleidingsdoeleinden). 
  • Uw online accountgegevens (o.a. inloggegevens, medicijnbestellingen, e-consult, datum account aangemaakt en datum laatst ingelogd);
  • uw online klik- en bezoekgedrag;
  • uw apparaatgegevens en (gepseudonimiseerd of geanonimiseerd) IP-adres;
  • uw cookies (zie ‘Cookiegebruik’ aan het einde van deze privacyverklaring voor meer informatie).

  NB. Indien u bezwaar heeft dat wij bovenstaande persoonsgegevens van u verwerken kan dit gevolgen hebben voor de zorg die wij aan u verlenen.

   

  Wie verwerken uw persoonsgegevens?

  Medewerkers binnen onze praktijk zoals huisartsen, waarnemers, assistenten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en stagiaires verwerken uw persoonsgegevens welke intern gedeeld kunnen worden om de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

   

  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden (andere partijen) indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Wij wisselen bijvoorbeeld uw medische gegevens uit met de huisartsenpost (HAP) via het Landelijk Schakelpunt (LSP) wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Een uitzondering wordt gemaakt in geval van een wettelijke verplichting en/of noodzaak voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit om onze dienstverlening uit te voeren.

   

  Aanpassing in verband met CORONA - elke werkdag tussen 14:30 uur en 15:30 uur hebben wij een Corona-spreekuur bij DOC5 om adequate zorg aan u te leveren zo lang het Corona-virus een hoog besmettingsgevaar blijft. Voor uw persoonsgegevens betekent dit dat uw medisch dossier door de arts van het Corona-spreekuur - mogelijk een andere arts van DOC5 dan uw eigen arts - ingezien kan worden. Huisartsen van DOC5 zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

   

  Wij verwijzen u ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens om op de hoogte te blijven van landelijke veranderingen omtrent uw privacy in de zorg.
   

  Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons voor bovenstaande doeleinden of wettelijke grondslagen. Een zorgverlener waarnaar wij u verwijzen zoals een ziekenhuis en/of apotheek wordt niet gezien als een verwerker.

   

  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens buiten deze ruimte. Met uitzonderingen zorgen wij ervoor dat er sprake is van een passend beschermingsniveau conform de AVG.

   

  Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens nimmer langer dan nodig is voor de beschreven doeleinden en wettelijke grondslagen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

   

  Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de laatste behandeling. Uw zorgverlener (behandelaar) beoordeeld of het nodig is om uw gegevens nog langer te bewaren.

   

  Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

  Wij hebben passende maatregelen genomen om onrechtmatige toegang tot of vernietiging, diefstal, wijziging of vrijkomen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een incident (een zogenaamd datalek) van uw persoonsgegevens, dan stellen wij u hiervan op de hoogte indien er een grote kans is op negatieve gevolgen van uw rechten en/of vrijheden.

   

  Alle datalekken worden bij ons geregistreerd zodat wij onze maatregelen verder kunnen aanscherpen. Ernstige datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

   

  NB. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

   

  Welke rechten kunt u uitoefenen als onze patiënt?

  Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u de volgende rechten bij ons uitoefenen:

  • u heeft het recht uw persoonsgegevens in uw medisch dossier in te zien en hiervan een afschrift te krijgen;
  • u heeft het recht uw (feitelijk onjuiste) gegevens in uw medisch dossier te wijzigen. Dit geldt niet voor professionele indrukken, meningen en conclusies welke zijn opgenomen in uw dossier. Uw reactie hierop kan wel toegevoegd worden aan het dossier; 
  • u heeft het recht gegevens in uw medisch dossier te laten wissen. Uitzonderingen zijn hierop van toepassing;
  • u heeft het recht uw (eerder gegeven) toestemming in te trekken voor een verwerking van uw gegevens;
  • u heeft het recht om bezwaar te maken voor het (tijdelijk) verwerken van gegevens in uw medisch dossier;
  • u heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier over te dragen naar een andere organisatie. Dit betekent dat de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, sturen.

  U kunt een verzoek indienen betreffende uw medische gegevens middels het invullen van het aanvraagformulier medische gegevens en deze in te leveren bij de balie. Het formulier is ook beschikbaar bij de balie. Hier zijn geen kosten aan verbonden en wij nemen zo snel mogelijk (binnen de wettelijke termijn) contact met u op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen u te identificeren.

   

  Tijdelijke aanpassing in verband met CORONA - Gedurende deze periode kunt u nog steeds een verzoek indienen betreffende uw medische gegevens. Gelieve dit verzoek telefonisch kenbaar te maken. Per verzoek zullen de mogelijkheden en vervolgstappen met u besproken worden.

   

  Voor meer informatie over uw rechten en uitzonderingen hierop verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Hoe kunt u een klacht bij ons indienen?

  U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen. Hiervoor kunt u terecht bij onze klachtenregeling. Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over deze uitkomsten, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Wijziging in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens.


  Contactgegevens voor vragen en feedback

  Wij controleren regelmatig of wij voldoen aan deze privacyverklaring. Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur.

   

  DOC5 Huisartsen

  Steenbakkersstraat 2

  5981 WT Panningen

  Telefoonnummer: 077-3081087

   

   

  Cookiegebruik

  Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie zoals persoonsgegevens volgens de wet AVG. De meeste cookies zorgen ervoor dat de website gebruiksvriendelijk werkt.

   

  Met behulp van functionele cookies wordt ervoor gezorgd dat onze website gebruiksvriendelijk werkt. Deze cookies onthouden uw voorkeursinstellingen, zodat u tijd bespaart met een volgend bezoek aan onze website en het gebruik ervan prettiger ervaart.

   

  Met behulp van analytische cookies kunnen wij meten hoe vaak onze website wordt bezocht. Op basis van deze bezoekersstatistieken kunnen wij onze website verbeteren voor bezoekers zoals u. Deze cookies slaan geen informatie op welke te herleiden zijn naar individuele personen.

   

  Wij maken gebruik van tracking cookies of te wel third party cookies nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw bezoekgedrag op onze website volgen. Met deze informatie kunnen wij onze website voor u verbeteren.

   

  Via uw browser kunt u alle cookies uitschakelen en/of verwijderen. Indien u hiervoor kiest kan dit gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

  All Posts
  ×
  ×
  Terms & Conditions
  Gebruiksvoorwaarden
  
  De website wordt u aangeboden door Pantaleon Huisartsenpraktijk. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Pantaleon Huisartsenpraktijk via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
  
  Artikel 1. Gebruik van de website
  
  1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Pantaleon Huisartsenpraktijk is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
  
  1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Pantaleon Huisartsenpraktijk mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Pantaleon Huisartsenpraktijk heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
  
  1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Pantaleon Huisartsenpraktijk u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
  
  1.4 Pantaleon Huisartsenpraktijk behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
  
  1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Pantaleon Huisartsenpraktijk.
  
  1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Pantaleon Huisartsenpraktijk voor meer informatie.
  
  Artikel 2. Gebruiksregels
  
  2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
  
  2.2 Indien Pantaleon Huisartsenpraktijk constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Pantaleon Huisartsenpraktijk zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Pantaleon Huisartsenpraktijk zonder waarschuwing ingrijpen.
  
  2.3 Indien naar het oordeel van Pantaleon Huisartsenpraktijk hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pantaleon Huisartsenpraktijk of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Pantaleon Huisartsenpraktijk gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  
  2.4 Pantaleon Huisartsenpraktijk is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Pantaleon Huisartsenpraktijk gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  
  2.5 Pantaleon Huisartsenpraktijk behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.
  
  Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
  
  3.1 Pantaleon Huisartsenpraktijk onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Pantaleon Huisartsenpraktijk dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
  
  3.2 Pantaleon Huisartsenpraktijk mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.
  
  Artikel 4. Intellectueel eigendom
  
  4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Pantaleon Huisartsenpraktijk of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Pantaleon Huisartsenpraktijk, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
  
  Artikel 5. Duur en opzegging
  
  5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Pantaleon Huisartsenpraktijk aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
  
  5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Pantaleon Huisartsenpraktijk.
  
  5.3 Pantaleon Huisartsenpraktijk is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
  
  Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
  
  6.1 Pantaleon Huisartsenpraktijk mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
  
  6.2 Pantaleon Huisartsenpraktijk zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
  
  6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
  
  Artikel 7. Overige bepalingen
  
  7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  
  7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Pantaleon Huisartsenpraktijk gevestigd is.
  
  7.3 Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Pantaleon Huisartsenpraktijk is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
  
  7.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  
  7.5 Pantaleon Huisartsenpraktijk is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
  
  7.6 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Pantaleon Huisartsenpraktijk schriftelijk zijn aanvaard.
  
  7.7 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.
  ×
  Privacy Policy
  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in oktober 2020.
  
   
  
  Bij Huisartsenpraktijk Doc5 respecteren wij uw recht op privacy en hechten wij groot belang aan het zorgvuldig verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens.
  
   
  
  Wat is de wet AVG, WGBO en de Autoriteit Persoonsgegevens?
  
  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de persoonsgegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy. Een organisatie legt verantwoording af betreffende privacy aan deze toezichthouder.
  
   
  
  Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
  
   
  
  Welke plichten en/of kernwaarden hanteren wij?
  
  Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de privacywetgeving gesteld zijn. Dat betekent onder andere dat wij:
  
  via deze privacyverklaring u zo goed mogelijk willen informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken; 
  er nauw op letten dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat nodig is voor legitieme doeleinden; 
  u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
  uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 
  geen persoonsgegevens uit handen geven voor marketingdoeleinden en alleen commerciële e-mails sturen met uw uitdrukkelijke toestemming;
  via deze privacyverklaring u zo goed mogelijk willen informeren over uw wettelijke rechten en hoe u deze kunt uitoefenen bij ons. 
  Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  
  Afhankelijk van de door ons aangeboden (online) diensten kunnen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden voor onderstaande doeleinden. Tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
  
  Het verlenen van zorg waarvoor een dossier met uw persoonsgegevens wordt aangemaakt;
  het identificeren van en communiceren met u;
  (het verbeteren en beveiligen van) onze dienstverlening, beheer en beleid;
  het opleiden van onze medewerkers;
  ter ondersteuning van (wetenschappelijk)onderzoek;
  het verwerken en uitvoeren van uw betalingen;
  het verlenen van toegang tot onze website, het gebruik ervan en de dienstverlening die hieruit komt;
  het beheren van uw patiëntportaal online en de dienstverlening die hieruit komt (afspraken maken, medicijnen bestellen, e-consult). 
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden enkel op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
  
  uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  het uitvoeren van de overeenkomst om onze dienstverlening uit te voeren;
  het nakomen van een wettelijke verplichting voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  ter bescherming van vitale belangen;
  ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang.
  Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
  
  Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor bovenstaande doeleinden en wettelijke grondslagen via:
  
  (online) formulieren waarbij persoonsgegevens rechtstreeks door u worden opgegeven;
  onze dienstverlening waarbij wij uw persoonsgegevens (o.a. medische gegevens) registreren;
  cookies voor onze website waarbij u toestemming geeft dat wij deze opslaan (zie ‘Cookiegebruik’ aan het eind van deze privacyverklaring voor meer informatie);
  andere zorgverleners (o.a. ziekenhuis en apotheek) waarvoor u toestemming geeft om uw medische gegevens zowel elektronisch als schriftelijk uit te wisselen. 
  Verzamelen wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?
  
  Wij verzamelen ook persoonsgegevens van onze patiënten die jonger zijn dan 16 jaar wanneer de gezaghebbende ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) hiervoor toestemming hebben gegeven. Bovengenoemde doeleinden en grondslagen zijn hierbij ook van toepassing.
  
   
  
  NB. Onze website en online diensten hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Helaas kunnen wij niet controleren of onze websitebezoekers jonger zijn dan 16 jaar. Als u de indruk heeft dat wij zonder toestemming persoonsgegevens verwerken over iemand jonger dan 16 jaar, verzoeken wij u dit kenbaar te maken via ons online contactformulier en/of via onze assistent aan de balie.
  
   
  
  Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  
  Afhankelijk van welke (online) diensten u gebruikt kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken voor bovenstaande doeleinden en wettelijke grondslagen:
  
  uw naam, adres, postcode, woonplaats en -land;
  uw geboortedatum en geslacht;
  uw Burgerservicenummer (BSN);
  uw nationaliteit;
  uw contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres);
  uw verzekeringsgegevens;
  uw betalingsgegevens; 
  uw handtekening; 
  uw medische gegevens en uw patiëntnummer;
  uw geloof indien deze gevolgen heeft voor medische handelingen;
  naam van uw zorgverleners en/of apotheek;
  uw afspraken (datum, tijdstip, no show);
  uw woonverband;
  beeld- en/of geluidopnamen van u (uitsluitend met uw toestemming voor opleidingsdoeleinden). 
  Uw online accountgegevens (o.a. inloggegevens, medicijnbestellingen, e-consult, datum account aangemaakt en datum laatst ingelogd);
  uw online klik- en bezoekgedrag;
  uw apparaatgegevens en (gepseudonimiseerd of geanonimiseerd) IP-adres;
  uw cookies (zie ‘Cookiegebruik’ aan het einde van deze privacyverklaring voor meer informatie).
  NB. Indien u bezwaar heeft dat wij bovenstaande persoonsgegevens van u verwerken kan dit gevolgen hebben voor de zorg die wij aan u verlenen.
  
   
  
  Wie verwerken uw persoonsgegevens?
  
  Medewerkers binnen onze praktijk zoals huisartsen, waarnemers, assistenten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners en stagiaires verwerken uw persoonsgegevens welke intern gedeeld kunnen worden om de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken. Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  
   
  
  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden (andere partijen) indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Wij wisselen bijvoorbeeld uw medische gegevens uit met de huisartsenpost (HAP) via het Landelijk Schakelpunt (LSP) wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. Een uitzondering wordt gemaakt in geval van een wettelijke verplichting en/of noodzaak voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit om onze dienstverlening uit te voeren.
  
   
  
  Aanpassing in verband met CORONA - elke werkdag tussen 14:30 uur en 15:30 uur hebben wij een Corona-spreekuur bij Doc5 om adequate zorg aan u te leveren zo lang het Corona-virus een hoog besmettingsgevaar blijft. Voor uw persoonsgegevens betekent dit dat uw medisch dossier door de arts van het Corona-spreekuur - mogelijk een andere arts van Doc5 dan uw eigen arts - ingezien kan worden. Huisartsen van Doc5 zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  
   
  
  Wij verwijzen u ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens om op de hoogte te blijven van landelijke veranderingen omtrent uw privacy in de zorg.
   
  Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons voor bovenstaande doeleinden of wettelijke grondslagen. Een zorgverlener waarnaar wij u verwijzen zoals een ziekenhuis en/of apotheek wordt niet gezien als een verwerker.
  
   
  
  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens buiten deze ruimte. Met uitzonderingen zorgen wij ervoor dat er sprake is van een passend beschermingsniveau conform de AVG.
  
   
  
  Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
  
  Wij bewaren uw persoonsgegevens nimmer langer dan nodig is voor de beschreven doeleinden en wettelijke grondslagen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.
  
   
  
  Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de laatste behandeling. Uw zorgverlener (behandelaar) beoordeeld of het nodig is om uw gegevens nog langer te bewaren.
  
   
  
  Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
  
  Wij hebben passende maatregelen genomen om onrechtmatige toegang tot of vernietiging, diefstal, wijziging of vrijkomen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een incident (een zogenaamd datalek) van uw persoonsgegevens, dan stellen wij u hiervan op de hoogte indien er een grote kans is op negatieve gevolgen van uw rechten en/of vrijheden.
  
   
  
  Alle datalekken worden bij ons geregistreerd zodat wij onze maatregelen verder kunnen aanscherpen. Ernstige datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
  
   
  
  NB. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.
  
   
  
  Welke rechten kunt u uitoefenen als onze patiënt?
  
  Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u de volgende rechten bij ons uitoefenen:
  
  u heeft het recht uw persoonsgegevens in uw medisch dossier in te zien en hiervan een afschrift te krijgen;
  u heeft het recht uw (feitelijk onjuiste) gegevens in uw medisch dossier te wijzigen. Dit geldt niet voor professionele indrukken, meningen en conclusies welke zijn opgenomen in uw dossier. Uw reactie hierop kan wel toegevoegd worden aan het dossier; 
  u heeft het recht gegevens in uw medisch dossier te laten wissen. Uitzonderingen zijn hierop van toepassing;
  u heeft het recht uw (eerder gegeven) toestemming in te trekken voor een verwerking van uw gegevens;
  u heeft het recht om bezwaar te maken voor het (tijdelijk) verwerken van gegevens in uw medisch dossier;
  u heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier over te dragen naar een andere organisatie. Dit betekent dat de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, sturen.
  U kunt een verzoek indienen betreffende uw medische gegevens middels het invullen van het aanvraagformulier medische gegevens en deze in te leveren bij de balie. Het formulier is ook beschikbaar bij de balie. Hier zijn geen kosten aan verbonden en wij nemen zo snel mogelijk (binnen de wettelijke termijn) contact met u op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen u te identificeren.
  
   
  
  Tijdelijke aanpassing in verband met CORONA - Gedurende deze periode kunt u nog steeds een verzoek indienen betreffende uw medische gegevens. Gelieve dit verzoek telefonisch kenbaar te maken. Per verzoek zullen de mogelijkheden en vervolgstappen met u besproken worden.
  
   
  
  Voor meer informatie over uw rechten en uitzonderingen hierop verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.
  
   
  
  Hoe kunt u een klacht bij ons indienen?
  
  U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen. Hiervoor kunt u terecht bij onze klachtenregeling. Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over deze uitkomsten, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  
   
  
  Wijziging in deze privacyverklaring
  
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van onze verwerking(en) van uw persoonsgegevens.
  
  
  Contactgegevens voor vragen en feedback
  
  Wij controleren regelmatig of wij voldoen aan deze privacyverklaring. Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur.
  
   
  
  Doc5 Huisartsen
  
  Steenbakkersstraat 2
  
  5981 WT Panningen
  
  Telefoonnummer: 077-3081087
  
   
  
   
  
  Cookiegebruik
  
  Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie zoals persoonsgegevens volgens de wet AVG. De meeste cookies zorgen ervoor dat de website gebruiksvriendelijk werkt.
  
   
  
  Met behulp van functionele cookies wordt ervoor gezorgd dat onze website gebruiksvriendelijk werkt. Deze cookies onthouden uw voorkeursinstellingen, zodat u tijd bespaart met een volgend bezoek aan onze website en het gebruik ervan prettiger ervaart.
  
   
  
  Met behulp van analytische cookies kunnen wij meten hoe vaak onze website wordt bezocht. Op basis van deze bezoekersstatistieken kunnen wij onze website verbeteren voor bezoekers zoals u. Deze cookies slaan geen informatie op welke te herleiden zijn naar individuele personen.
  
   
  
  Wij maken gebruik van tracking cookies of te wel third party cookies nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw bezoekgedrag op onze website volgen. Met deze informatie kunnen wij onze website voor u verbeteren.
  
   
  
  Via uw browser kunt u alle cookies uitschakelen en/of verwijderen. Indien u hiervoor kiest kan dit gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website.