• DOC5 Huisartsen

  Panningen

  Welkom bij onze huisartsenpraktijk

 • Waar kunnen wij u mee helpen?

  Klik hieronder direct op het onderwerp!

 • Direct contact

  Bekijk hieronder welke situatie voor u van toepassing is

  Regel uw medische zaken online

   

  Klik hier om naar de online services te gaan om

   

  Online een herhaalrecept aan te vragen

   

  Online vragen te stellen

  Houdt rekening met een reactietermijn van maximaal 2 dagen van uw huisarts

   

  Uw (medische) gegevens in te zien

  U kunt zelf uw persoonsgegevens wijzigen en uw medisch dossier inzien.
   

  Online een afspraak te maken

  Is tijdelijk niet mogelijk vanwege de coronapandemie

   

  Of klik hier om online uw labuitslagen in te zien.

  Bel de praktijklijn van uw arts

   

  Met reguliere klachten welke kunnen wachten tot later op de dag of in de week.

   

  Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 17:00 uur.

   

  Praktijklijn dr. P. Keereweer

  077-3081089

   

  Praktijklijn dr. T. & L. Franssen

  077-3081088

   

  Praktijklijn dr. N. Magis 

  077-3081086

   

  Praktijklijn dr. S. van Avesaat & dr. M. Peeters (Praktijk Wijgerse)

  077-3081087

   

  Adres Steenbakkersstraat 2, 5981 WT Panningen

  Bel de praktijk spoedlijn

   

  Met dringende klachten welke zo snel mogelijk aandacht nodig hebben.

   

  Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

   

  Bel de praktijklijn van uw arts en kies optie 1.

   

  Adres Steenbakkersstraat 2, 5981 WT Panningen

  Bel 112 als elke seconde telt

   

  Met spoedeisende klachten welke direct aandacht nodig hebben.

   

  Dit nummer is altijd bereikbaar.

  Moet ik contact opnemen met de dokter?

   

  Kies één van onderstaande websites om u op weg te helpen wanneer u klachten heeft

   

  Ga online naar Thuisarts

  Voor betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.

   

  Ga online naar GPinfo

  Voor betrouwbare informatie in het Engels over een aantal veelvoorkomende aandoeningen.

   

  For reliable information in English about most frequent occurring illnesses.

   

  Ga online naar Moetiknaardedokter

  Voor betrouwbare hulp bij het maken van een beslissing of u contact met de huisarts(enpost) moet opnemen voor uw klacht (ook beschikbaar als app).

  Bel de Huisartsenpost | Spoedpost

   

  Met klachten welke niet kunnen wachten tot de volgende dag of na het weekend.

   

  Twijfelt u of uw klacht kan wachten? Beantwoord de vragen van SpoedpostNoordLimburg en zij geven u snel advies over wat u het beste kan doen.

   

  Bereikbaar buiten openingstijden van DOC5 tussen 17:00 en 08:00 uur en in het weekend.

   

  Spoedlijn 0900-8818 (€ 0,15 p/m)

   

  Adres Professor Gelissensingel 20, 5912 JX Venlo

 • Coronamaatregelen

   

  De nog geldende coronamaatregelen zijn, zoals ook door het Nederlands Huisartsen Genootschap geadviseerd:

   

  - Heeft u hoestklachten bij het vermoeden van een luchtweginfectie, dan verzoeken wij u een mondneusmasker te dragen als u in het Pantaleon bent.

  - Als u hoestklachten heeft, dan vragen wij u 1,5 m afstand te houden in de wachtkamer.

 • Nieuws

  Het laatste nieuws van DOC5 en andere actualiteiten

  February 24, 2023
  February 21, 2023
  More Posts
  All Posts
  ×
  ×
  Terms & Conditions
  Gebruiksvoorwaarden
  
  De website wordt u aangeboden door Pantaleon Huisartsenpraktijk. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Pantaleon Huisartsenpraktijk via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
  
  Artikel 1. Gebruik van de website
  
  1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Pantaleon Huisartsenpraktijk is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
  
  1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Pantaleon Huisartsenpraktijk mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Pantaleon Huisartsenpraktijk heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
  
  1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Pantaleon Huisartsenpraktijk u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
  
  1.4 Pantaleon Huisartsenpraktijk behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
  
  1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Pantaleon Huisartsenpraktijk.
  
  1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Pantaleon Huisartsenpraktijk voor meer informatie.
  
  Artikel 2. Gebruiksregels
  
  2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
  
  2.2 Indien Pantaleon Huisartsenpraktijk constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Pantaleon Huisartsenpraktijk zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Pantaleon Huisartsenpraktijk zonder waarschuwing ingrijpen.
  
  2.3 Indien naar het oordeel van Pantaleon Huisartsenpraktijk hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pantaleon Huisartsenpraktijk of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Pantaleon Huisartsenpraktijk gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  
  2.4 Pantaleon Huisartsenpraktijk is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Pantaleon Huisartsenpraktijk gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  
  2.5 Pantaleon Huisartsenpraktijk behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.
  
  Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
  
  3.1 Pantaleon Huisartsenpraktijk onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Pantaleon Huisartsenpraktijk dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
  
  3.2 Pantaleon Huisartsenpraktijk mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.
  
  Artikel 4. Intellectueel eigendom
  
  4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Pantaleon Huisartsenpraktijk of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Pantaleon Huisartsenpraktijk, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
  
  Artikel 5. Duur en opzegging
  
  5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Pantaleon Huisartsenpraktijk aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
  
  5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Pantaleon Huisartsenpraktijk.
  
  5.3 Pantaleon Huisartsenpraktijk is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
  
  Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
  
  6.1 Pantaleon Huisartsenpraktijk mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
  
  6.2 Pantaleon Huisartsenpraktijk zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
  
  6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
  
  Artikel 7. Overige bepalingen
  
  7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  
  7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Pantaleon Huisartsenpraktijk gevestigd is.
  
  7.3 Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Pantaleon Huisartsenpraktijk is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
  
  7.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  
  7.5 Pantaleon Huisartsenpraktijk is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
  
  7.6 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Pantaleon Huisartsenpraktijk schriftelijk zijn aanvaard.
  
  7.7 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.