• Praktijkinformatie

  Over DOC5

  DOC5 bestaat uit de praktijken van drs. Prudon, drs. Magis, drs. Keereweer en de praktijk van drs. L. Franssen en drs. T. Franssen. Deze praktijken vormen samen een maatschap.

   

  Om goede huisartsenzorg te kunnen leveren zijn er (vaste) waarnemers werkzaam binnen de maatschap. Daarnaast zijn er meerdere praktijkondersteuners, die een deel van de zorgverlening aan u voor hun rekening nemen. De assistentes vervullen een belangrijke rol in de dagelijkse praktijkvoering en zij draaien ook spreekuurtjes. Een grote organisatie waarin we huisartsenzorg leveren in de volle breedte, met uw eigen vertrouwde huisarts die laagdrempelig bereikbaar is en die het overzicht voor u behoudt.

  Het Pantaleon

  Doc 5 is gevestigd in het Pantaleon, een medisch centrum in het hart van Peel en Maas. Vanuit het Pantaleon wordt een groot aanbod aan zorg dichtbij de patiënt geleverd.

   

  De naam Pantaleon stamt af van een Christelijke Beschermheilige van artsen en vroedvrouwen die leefde van 275 – 303 na Christus.

   

  Kijk voor alle participanten op de website van Pantaleon Medisch Centrum.

 • Openingstijden

   

  De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.

  Afspraak maken

  Voor het spreekuur dient u altijd vooraf telefonisch of via onze website een afspraak maken. Heeft u meerdere klachten of vragen of denkt u meer dan 10 minuten nodig te hebben, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak, wij kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda.

  Telefonische bereikbaarheid

  Op maandag tot en met vrijdag is de praktijk telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Laagdrempelige bereikbaarheid vinden we belangrijk, waarbij we ernaar streven om de wachttijd aan de telefoon beperkt te houden.

  Wij vragen u om bij voorkeur te bellen tussen:

  • 08.00 – 10.00 uur voor het maken van een spreekuur afspraak of het aanvragen van een visite op korte termijn.
  • 10.00 – 12.00 en van 13.30 – 17.00 uur voor het opvragen van onderzoeksresultaten of voor het plannen van minder urgente afspraken.

  Als u belt om een afspraak te maken zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Ze kan dan beter de juiste afspraak voor u maken. Ze heeft daarvoor de ervaring en opleiding. Als het echt dringend is, zal zij nog dezelfde dag een afspraak voor u maken.

   

  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

   

  Dr. Keereweer
  077-3081089

   

  Dr. T. Franssen &

  Dr. L. Franssen
  077-3081088

   

  Dr. Magis
  077-3081086

   

  Dr. Prudon
  077-3081087

   

  Onderzoeksresultaten opvragen

  Als er onderzoek aangevraagd is dan dient u zelf te bellen voor de resultaten. In de regel 3 werkdagen nadat het onderzoek verricht is. Voor sommige onderzoeken geldt dat het langer duurt voordat de uitslag bij ons binnen is, uw huisarts zal u dit dan aangeven.

  Als u een afspraak bij de huisarts of bij de praktijkondersteuner heeft om de onderzoeksresultaten te bespreken, dan is het niet nodig om van tevoren te bellen voor de uitslagen.

   

 • Spoedgevallen

  08.00 uur – 17.00 uur
  In geval van spoed belt u het nummer van uw eigen huisarts en kiest u meteen optie 1. U wordt dan direct te woord gestaan door één van de assistentes.

   

  We verzoeken u om ook bij spoed telefonisch contact op te nemen en niet onaangekondigd naar de praktijk te komen, zodat we de juiste zorg voor u in gang kunnen zetten.

   

  Wij willen u verzoeken om de spoedlijn alleen te gebruiken, als u van mening bent dat er direct hulp nodig is.


  Wanneer elke seconde telt of wanneer u ons vanwege een storing niet kunt bereiken met een spoedeisende klacht, dan belt u 112.

   

  Als DOC5 gesloten is, kunt u voor spoedeisende klachten contact opnemen met de huisartsenposten Venlo en Venray, te bereiken op 0900-8818.

  Afwezigheid van uw arts

  Als uw huisarts afwezig is vanwege bijvoorbeeld vakantie, nascholingsverplichtingen of ziekte, dan wordt er voor spoedeisende klachten waargenomen door de overige wel aanwezige collega’s van DOC5 en als ziekte de reden voor afwezigheid is, dan door alle collega huisartsen binnen het Pantaleon.

   

  Zo zorgen we ervoor dat u tijdens onze openingstijden altijd terecht kunt in het Pantaleon met klachten waarmee je niet af kunt wachten.

 • Herhaalrecepten

  24 uur per dag, 7 dagen per week kunt u voor herhaalrecepten bellen. Wanneer u voor 12.00 uur belt liggen de recepten de volgende werkdag na 15.30 uur bij uw apotheek klaar. Ingesproken recepten vrijdag ná 12.00 uur en in het weekend zijn pas de volgende dinsdag na 15.30 uur op te halen bij de apotheek. Het is belangrijk dat u de gevraagde gegevens duidelijk inspreekt. Het is handig als u de verpakking bij de hand heeft als u een herhaalrecept aanvraagt.

  Online uw medische zaken regelen

  Via onze website kunt u herhaalrecepten aanvragen, een vraag stellen aan uw huisarts en een spreekuurafspraak maken met uw huisarts. Let op dat u uw eigen huisarts selecteert!

  Voordat u gebruik kunt maken van deze online service dient u een account aan te vragen via onze website. Als u zich hierna legitimeert bij de assistente aan de balie, dan zorgen wij dat uw account geactiveerd wordt.

  Onze online dienstverlening is overigens niet bedoeld voor klachten waarvoor u op korte termijn door de dokter gezien moet worden. Bij spoedeisende klachten dient u altijd telefonische contact op te nemen met de assistente van Doc 5, buiten de openingstijden van Doc 5 belt u de huisartsenpost en als elke seconde telt dan belt u 112.

  Als u meerdere vragen heeft aan uw huisarts of meerdere klachten wilt bespreken dan verzoeken we u ook om de afspraak telefonisch te maken. De assistente kan dan met u kijken wanneer er een dubbele afspraak gepland kan worden.

  Klik hier om naar de online services te gaan

   

 • Uitloop

  We proberen ervoor te zorgen dat de uitloop minimaal is. Echter het kan voorkomen dat de dokter, de POH of de assistente uitloopt, bijvoorbeeld doordat een patiënt wat meer tijd nodig bleek te hebben dan gepland of doordat er een spoedgeval tussen kwam.

  Mocht u langer moeten wachten dan 20 minuten op uw afspraak, dan verzoeken wij u te melden aan de balie.

  Gegevens up-to-date

  Het is belangrijk dat uw gegevens bij de huisarts up-to-date zijn. Krijgt u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres of gaat u verhuizen, geef dit dan door aan de doktersassistente.

  Aanmeldzuil

  Als u een afspraak heeft, dan kunt u zich aanmelden bij onze aanmeldzuil. Deze staat bij de ingang van wachtkamer geel. Als u het scherm aanraakt dan kunt u uw geboortedatum intoetsen. Na het selecteren van uw naam, ziet u de afspraak die u heeft. Door deze afspraak te bevestigen, zien de medewerkers dat u aanwezig bent. U kunt dan plaatsnemen in de wachtkamer.

  Er zijn medewerkers van onze praktijk werkzaam op de begane grond (veelal de huisartsen en de POH's somatiek) en op de tweede etage (de POH’s GGZ).

  Lukt het aanmelden niet, dan kunt u zich melden aan de balie.

  Balie afspraken

  Om uw privacy te beschermen kunnen we geen afspraken plannen aan de balie van onze praktijk, we kunnen u hier om dezelfde reden ook geen uitslagen doorgeven.

  Aan de balie kunt u wel uw urine inleveren als u vermoedt dat u een blaasontsteking heeft.

  Ook kunt u vanuit het spreekuur naar de balie verwezen worden voor het maken van een vervolgafspraak, de balie assistente hoeft dan immers geen privacy gevoelige informatie meer uit te vragen.

  All Posts
  ×
  ×
  Gebruiksvoorwaarden
  
  De website wordt u aangeboden door Pantaleon Huisartsenpraktijk. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Pantaleon Huisartsenpraktijk via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
  
  Artikel 1. Gebruik van de website
  
  1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Pantaleon Huisartsenpraktijk is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
  
  1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Pantaleon Huisartsenpraktijk mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Pantaleon Huisartsenpraktijk heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
  
  1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Pantaleon Huisartsenpraktijk u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
  
  1.4 Pantaleon Huisartsenpraktijk behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
  
  1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Pantaleon Huisartsenpraktijk.
  
  1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Pantaleon Huisartsenpraktijk voor meer informatie.
  
  Artikel 2. Gebruiksregels
  
  2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
  
  2.2 Indien Pantaleon Huisartsenpraktijk constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Pantaleon Huisartsenpraktijk zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Pantaleon Huisartsenpraktijk zonder waarschuwing ingrijpen.
  
  2.3 Indien naar het oordeel van Pantaleon Huisartsenpraktijk hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pantaleon Huisartsenpraktijk of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Pantaleon Huisartsenpraktijk gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  
  2.4 Pantaleon Huisartsenpraktijk is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Pantaleon Huisartsenpraktijk gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  
  2.5 Pantaleon Huisartsenpraktijk behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.
  
  Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
  
  3.1 Pantaleon Huisartsenpraktijk onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Pantaleon Huisartsenpraktijk dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
  
  3.2 Pantaleon Huisartsenpraktijk mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.
  
  Artikel 4. Intellectueel eigendom
  
  4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Pantaleon Huisartsenpraktijk of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Pantaleon Huisartsenpraktijk, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
  
  Artikel 5. Duur en opzegging
  
  5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Pantaleon Huisartsenpraktijk aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
  
  5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Pantaleon Huisartsenpraktijk.
  
  5.3 Pantaleon Huisartsenpraktijk is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
  
  Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
  
  6.1 Pantaleon Huisartsenpraktijk mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
  
  6.2 Pantaleon Huisartsenpraktijk zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
  
  6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
  
  Artikel 7. Overige bepalingen
  
  7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  
  7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Pantaleon Huisartsenpraktijk gevestigd is.
  
  7.3 Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Pantaleon Huisartsenpraktijk is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
  
  7.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  
  7.5 Pantaleon Huisartsenpraktijk is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
  
  7.6 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Pantaleon Huisartsenpraktijk schriftelijk zijn aanvaard.
  
  7.7 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.
  ×
  Privacy- en cookieverklaring Websites
  
  Bij Pantaleon Huisartsenpraktijk, hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.
  
  Informeren: 
  Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  
  Verzameling beperken: 
  Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.
  
  Geen marketing op basis van persoonsgegevens: 
  Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
  
  Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
  
  Beveiligen: 
  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  
  Wij respecteren uw wettelijke rechten: 
  Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.
  
  In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.
  
  Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  
  Afhankelijk van de door ons via de website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die u via onze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.
  
  Beheren van uw account en profiel: 
  Indien u ervoor kiest om een account aan te maken vragen wij van u enkele gegevens om dit te realiseren. Denk hierbij aan uw e-mailadres, zelfgekozen wachtwoord, NAW-gegevens, geslacht en uw geboortedatum. Deze gegevens maken het mogelijk voor u om bepaalde diensten op onze website te gebruiken. Door een account aan te maken hoeft u de gegevens niet telkens opnieuw in te vullen.
  
  Inschrijven en afspraak maken: 
  Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.
  
  Anamnese- of (herhaal)receptformulier: 
  Vult u via onze website een anamneseformulier in, of vraagt u (herhaal)medicatie aan via een formulier dan bieden de gegevens die u daar geeft ons een algemeen inzicht in uw gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. Deze informatie behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken wij uitsluitend om aan u de juiste zorg te kunnen bieden.
  
  Aanvragen medicatie of herhaalrecept: 
  Vraagt u via onze website medicatie aan door in te loggen in uw persoonlijke omgeving, dan krijgt u inzicht in uw online medicatieprofiel zoals dat bij ons bekend is. Vervolgens kunt u medicatie bestellen en herinneringen instellen.
  
  eConsult: 
  Gebruikt u het eConsult voor uw vragen aan ons dan behandelen we de gegevens die u verstrekt vertrouwelijk. Om gebruik te maken van deze dienst moet u inloggen op uw persoonlijke omgeving.
  
  Uw medisch dossier: 
  In het geval u medische gegevens aan ons verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw medisch dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
  
  Contactformulier: 
  Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.
  
  Bestellen via de website: 
  Gegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Waar nodig worden er gegevens verstrekt aan andere partijen die betrokken zijn bij het afhandelen van de bestelling, zoals de bezorgdienst.
  
  Nieuwsbrief: 
  Indien u ons toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan u te versturen. Een eerder gegeven toestemming kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke commerciële mailing is opgenomen.
  
  Verbeteren van onze dienstverlening: 
  Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.
  
  Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
  
  Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
  
  Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
  
  Uitvoering van de overeenkomst: 
  voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen;
  
  (Uitdrukkelijke) toestemming: 
  voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief, of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebben verkregen;
  
  Gerechtvaardigd belang: 
  in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer;
  
  Wettelijke verplichting: 
  voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren van de bestelling die u in onze webshop heeft geplaatst.
  
  Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?
  
  Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via de website verzamelen:
  
  - Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
  - Uw naam, adres een woonplaats;
  - Accountgegevens;
  - Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
  - De naam van uw zorgverleners of apotheek;
  - Tijdstip van uw afspraak;
  - Betalingsgegevens en factuuradres;
  - Gegevens betreffende uw gezondheid;
  - Burgerservicenummer (BSN);
  
  Klik- en bezoekgedrag;
  - Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres.
  
  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.
  
  Verstrekking aan derden
  
  Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:
  
  - Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
  - Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;
  - Uw zorgverzekeraar.
  
  Beveiliging
  
  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
  
  Bewaartermijn
  
  Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.
  
  Websites van derden
  
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
  
  Cookies
  
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
  
  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  
  Gebruik van permanente cookies
  
  Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
  
  Gebruik van sessie cookies
  
  Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
  
  Gebruik van analytische cookies
  
  Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.
  
  Google Analytics
  
  In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
  
  De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
  
  Matomo Analytics (Piwik)
  
  In het geval dat wij de tool van Matomo Analytics hebben geactiveerd, dan worden er (first party) cookies geplaatst om bezoekersstatistieken bij te houden. Het biedt ons de mogelijkheid om in kaart te brengen hoe bezoekers onze website gebruiken (hoelang je op een pagina blijft, van welke pagina je hier terecht bent gekomen en om het aantal unieke bezoekers te tellen). Alle gegevens blijven op onze server staan en worden nooit gedeeld met andere partijen.
  
  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
  
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
  
  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
  
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pantaleon Huisartsenpraktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
  
  Autoriteit Persoonsgegevens
  
  Pantaleon Huisartsenpraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.
  
  Vragen en feedback
  
  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.
  
  Contact
  Pantaleon Huisartsenpraktijk
  Steenbakkersstraat 2
  5981WT Panningen
  p.doc5@cohesie.org